articles @ vrijespeelklas.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Tarieven

Ons uitgangspunt is dat ieder kind naar De Vrije Speelklas moet kunnen komen, ongeacht de persoonlijk financiële situatie van de ouders. Onze tarieven zijn hierop aangepast, zodat de totale inkomsten van alle ouders de totale kosten voor De Vrije Speelklas dekken.

De Vrije Speelklas ontvangt haar financiering van ouders en de overheid. Ouders kunnen kinderopvangtoeslag van de Rijksoverheid of een peutertoeslag van de Gemeente Den Haag ontvangen als tegemoetkoming in de kosten. Daarnaast is er een aparte regeling voor ouders met een ooievaarspas.

De Vrije Speelklas volgt het schoolritme. Dit betekent dat wij 40 weken per schooljaar geopend zijn en 12 weken per jaar vakantie hebben. Als ouder betaal je echter het hele jaar door de ouderbijdrage. Dit betekent ook dat je betaalt in de vakanties. Vooral in de zomervakantie voelt dit vaak vreemd omdat het kind niet naar de Speelklas komt, maar je wel betaalt. Feitelijk betaal je als ouder voor de weken dat wij open zijn, maar verspreid over de totale periode dat je kind bij ons is. Dit heeft twee belangrijke redenen:

 • de kinderopvangtoeslag en peutertoeslag gaan uit van een gemiddeld aantal maanduren, die verdeeld wordt over het hele jaar. Zo wordt ook de kindertoeslag over het hele jaar verdeeld.
 • de kosten voor de speelklas gaan ook door tijdens de vakanties. De ouderbijdrage gaat voornamelijk naar het inkomen van de peuterjuffen. Ook zij ontvangen een salaris tijdens de weken dat wij dicht zijn.

Ons basiscontract gaat er vanuit dat ouders een factuur ontvangen voor een periode van 18 maanden. Hierbij gaan we uit van de situatie dat een kind start met 2,5 jaar en stopt met 4 jaar. In bijzondere situaties kunnen we in overleg afwijken van dit basiscontract.

Peuters kunnen bij ons 2, 3 of 4 dagen komen spelen tot 12.30 uur of tot 14.30 uur.

Via onderstaande link vind je het overzicht van onze tarieven voor zowel ouders met recht op kinderopvangtoeslag als ouders met recht op peutersubsidie via de gemeente.

Tarievenblad

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Ouders kunnen de kinderopvangtoeslag aanvragen via www.toeslagen.nl. Hiervoor heb je ons LRK-nummer nodig: 461962500.

Gemeentelijke peutersubsidie aanvragen

Om zeker te weten dat je geen recht hebt op kinderopvangtoeslag moet je als ouder eerst via de website van de belastingdienst de check doen of je idd geen recht hebt, er zijn situaties die toch leiden tot KOT terwijl ouders dat niet altijd verwachten op basis van hun situatie.

Via deze link kunt u een proefberekening maken

Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen een aangepast tarief aanvragen bij de Vrije Speelklas. Hiervoor moeten zij drie onderleggers aanleveren:

 1. Screenshot van de proefberekening waaruit blijkt dat zij geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.
 2. Een ingevuld aanvraagformulier Gemeentelijke Peutertoeslag
  Let op: je kunt dit formulier digitaal invullen en als PDF aan ons verzenden.
 3. Inkomensverklaring(en) van de ouder(s) met wie het kind samenwoont. Dit moet een verklaring van het voorgaande jaar zijn. Deze zijn op te vragen via de belastingdienst. 
  Via deze link kunt u naar info over opvragen inkomensverklaring 

Ouders kunnen deze onderleggers sturen naar subsidie@vrijespeelklas.nl

Wij gebruiken deze onderleggers om het passende tarief te bepalen en om de subsidie “Peutertoeslag” te kunnen ontvangen voor je kind van de Gemeente Den Haag. Als je deze onderleggers niet aanlevert, gaan we uit van het standaardtarief voor ouders met kinderopvangtoeslag.

Let op:

 • Peutersubsidie is vanaf 2,5 jaar – dus bij eerder starten, betaal je het standaardtarief
 • Aanvragen kan tot uiterlijk 3 maanden terug
 • Aanvragen van een verlenging na 4e verjaardag moet 4 weken voor de 4e verjaardag worden aangevraagd - mail tijdig naar subsidie@vrijespeelklas.nl om het formulier hiervoor aan te vragen
 • Als inkomen van ouders wijzigt, hoger of lager wordt, ben je als ouder verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van nieuwe inkomensverklaringen of indien die er nog niet zijn, andere bewijzen die aantonen dat er sprake is van deze wijziging

NB lees alsjeblieft de aanvullende informatie over aantal af te nemen uren voor ouders met gemeentelijke peutertoeslag

Extra informatie aantal opvanguren voor kinderen met peutertoeslag

Documenten

Pedagogiek

In ons pedagogisch beleidsplan staat de grondslag voor ons dagelijks werk met de kinderen beschreven. Een vereist onderdeel daarvan is het vier ogen beleid. Ook bevat het pedagogisch beleidsplan veel bijlagen. Deze bijlagen kun je bij ons inzien of ons een mail sturen met daarin je vraag.

Pedagogisch beleidsplan  
Vier ogen beleid  

Veiligheid en gezondheid

Ons beleid over veiligheid en gezondheid is vastgelegd in duidelijke werkinstructies en afspraken. Samen met school houden we ook ontruimingsoefeningen.

Beleid Veilige & Gezonde omgeving

Voldoen aan de wettelijke eisen

Ieder jaar komt de GGD namens de Gemeente Den Haag om te bekijken of wij voldoen aan de wettelijke kwaliteit. Zij leggen dit vast in het inspectierapport

Opvang buiten vaste stamgroepen VSK

De Vrije Speelklas verzorgt op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 drie peutergroepen, het Boshuis, het Duinhuis en het Strandhuis met vaste medewerkers en vaste groepen.
Daarnaast verzorgt De Vrije Speelklas op maandag tot en met vrijdag een verlengde peuterochtend van 12.00 tot 14.30. De kinderen die in de ochtendgroepen aanwezig zijn kunnen vanaf 12.00 instromen bij de middaggroep in het Boshuis. Dat betekent dat sommige kinderen uit het Duinhuis en het Strandhuis wisselen van stamgroep op de dag dat ze gebruikmaken van de verlengde peuterochtend.
De ouders van deze kinderen vragen we schriftelijk toestemming te verlenen door het invullen van een formulier.

Formulier toestemming stamgroepwisseling
 
Ook bij de verlengde peuterochtend werken vaste medewerkers op vaste dagen. Een aantal pedagogisch medewerkers van de ochtend werkt ook in de middag. Zo zien de kinderen altijd bekende gezichten.

 

 

 

 

Oudercommissie

De oudercommissie is een formele taak binnen De Vrije Speelklas en Het Grote Huis. Deze taak is wat ons betreft vooral meedenken vanuit het perspectief van de ouders. Wij ontmoeten het bestuur 2 a 3 keer per jaar om vervolgens dit perspectief met hen te bespreken. In principe hopen we dat jullie als ouder een goede relatie hebben met de leerkracht van de groep waar je kind in zit en zoveel mogelijk rechtstreeks zaken ter sprake zullen brengen. Maar we zijn er natuurlijk voor jullie. Dus als er dingen zijn om te delen, vragen of opmerkingen, tips en tops met betrekking tot de opvang van je kind, dan zijn wij van de oudercommissie te bereiken via email.

Commissieleden:

Voor BSO Het Grote Huis: 

 • Caroline Piekhaar - carolinepiekhaar@hotmail.com
 • Jaro Redczus - oudercommissiedesprank@jaromail.com

Voor de Vrije Speelklas: lotrietbergen@gmail.com

Foto LieselotteIk ben Lieselotte Wasser-Rietbergen, moeder van 3 mooie meisjes waarvan Philipa bij Edwige en Andrea in de klas zit op maandag en woensdag. Nadat ik zelf van peuter- tot examenklas de vrijeschool heb doorlopen ben ik opgeleid tot leerkracht aan de Vrije Pedagogische Academie in Zeist. Aansluitend heb ik meerdere jaren gewerkt als peuter-, kleuter- en onderbouwjuf. Opvoeden en onderwijs ligt me na aan het hart, met als leidraad de antroposofie.

  Klachtenregeling

  Als je niet tevreden bent over de wijze waarop wij ons werk doen, dan horen we dat graag zo snel mogelijk. In de meeste gevallen zal het voldoende blijken wanneer je contact opneemt met de juf van je kind. Als dit gesprek niet tot tevredenheid stemt, kun je contact opnemen met Esther Wilzing om samen tot een oplossing te komen. Wanneer ook dit niet tot een goede oplossing leidt, vragen wij  om je klacht schriftelijk bij ons in te dienen via sprank@de-sprank.nl. Wij nemen contact met je op om opnieuw samen tot een oplossing te komen. Wanneer ook dit niet tot een wenselijke oplossing leidt, kun je met je klacht naar een onafhankelijke klachtencommissie, te bereiken via www.geschillencommissie.nl

  Wij hebben deze stappen en de informatie hierover beschreven in ons klachtenregelment. Meer informatie is ook te vinden op bij het klachtenloket kinderopvang

  Daarnaast stellen wij ieder jaar een klachtenjaarverslag op wanneer er klachten zijn of publiceren wij het certificaat klachtenvrij van de geschillencommissie.

  Klachtenreglement

  Klachtenvrijcertificaat 2022

   

   

   

   

   

   

  Wie zijn wij?

  De Vrije Speelklas en Het Grote Huis vormen samen de Sprank. 

  Beherende vennoten van de Sprank zijn Reinoud van Bemmelen, Glenn Baijer, Melissa Baijer, Lana Buffart, Susanne Dick, Sandrina Janssen, Lisa Kriener, Jolanda van Leeuwen, Edwige Pottier, Mattijn Roelofs, Karin Rijpma, Maartje van Tilborg, Andrea Toth, Mirjam Verdenius, Esther Wilzing, Manon Wolfert. Een aantal van hen is betrokken ouder binnen de Vrije School Den Haag.

  Stille Vennoot binnen De Sprank CV is Stichting Sleipnir. Zij werkt als gemeenschappelijke stille vennoot, samen met ondernemers uit meerdere bedrijven zonder dat de individuele ondernemers privévermogen opbouwen. Het bedrijfsvermogen wordt ingebracht door Stichting Sleipnir en dient als voertuig voor de ondernemerscapaciteiten van de betrokken ondernemers. Op deze manier werken wij met deze bedrijven aan een economie die in sociaal opzicht op een gezonde leest is geschoeid.

   

  Privacy

  Wij gaan zorgvuldig met jullie gegevens om en gebruiken ze alleen voor ons werk: het bieden van een fijne plek voor jullie kinderen in onze klasjes.

  De manier waarop wij met je gegevens omgaan hebben wij opgenomen in een privacy statement. 

  Mocht je vragen hebben over de manier waarop wij met je gegevens omgaan of een klacht hebben, dan kun je ons benaderen via administratie@vrijespeelklas.nl

  Privacy statement Vrije Speelklas